1 کالا

  • موم

    موم بایت ورقه ای cavex

    برای قیمت تماس بگیرید
    ترکیب ایده آلی از پارفین، میکرو وکس و موم زنبورعسل می‌باشد. موم قرمز Cavex برای پروتزهای پارستیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.